Melanochlamys kohi Cooke, Hanson, Hirano, Ornelas-Gatdula, Gosliner, Chernyshev & Valdés, 2014